• The Boys: Diabolical

  Amazon Prime

 • Human Resources

  Netflix

 • Harriet the Spy

  Apple TV+

 • Fairfax

  Amazon Prime